Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Gospodarka miejska

Gospodarka miejska, działalność gospodarcza prowadzona przez rady narodowe miast, obejmująca zakłady, urządzenia i instytucje gospodarki terenowej związane bezpośrednio z zaspokajaniem materialnych i kulturalnych potrzeb ludności danego miasta. Produkcja materialna i usługi świadczone są w zasadzie przez zakłady, urządzenia i instytucje dla ludności danego miasta i nie są przekazywane do innych terenów kraju. Do g.m. zalicza się gospodarkę komunalną i gospodarkę mieszkaniową — stanowiące podstawowy człon g.m. — a ponadto zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, zakłady budownictwa, zakłady żywienia zbiorowego, punkty handlu detalicznego, instytucje oświaty, kultury i ochrony zdrowia oraz inne zakłady, urządzenia 1 instytucje pracujące na potrzeby danego miasta. Pracownicy zatrudnieni w zakładach, urządzeniach i instytucjach (Jednostkach) g.m. określani są w nomenklaturze planowania urbanistycznego Jako grupa obsługująca miasto. Podstawowy dział g.m. — gospodarka komunalna i mieszkaniowa — pochłania 5/6 kosztów budowy miasta; zakłady i urządzenia tego działu zajmują 4/5 ogólnej kubatury budynków i 3/4 terenów osiedleńczych.