Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Komitet nauki i techniki

Komitet nauki i techniki, naczelny organ administracji państwowej, działał w latach 1963—71. Do zadań i funkcji K.N. i T. należało: 1. opracowywanie generalnych założeń rozwoju nauki i techniki; 2. opracowywanie i koordynacja wykonania planów badań naukowych i rozwoju naukowo-technicznego; 3. koordynacja współpracy naukowo-technicznej z zagranicą; 4. zapewnienie wykorzystania w praktyce osiągnięć nauki i techniki o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej; 5. opracowywanie planów rozwoju materialno-technicznej bazy rozwoju nauki 1 techniki; 6. określanie czynników stymulujących rozwój badań i postępu technicznego; 7. ustalanie wytycznych, dotyczących kształcenia i doskonalenia kadr naukowych, inżynieryjno-technicznych i innych, niezbędnych do rozwoju gospodarki narodowej. K.N. i T. był organem kolegialnym, w którego skład wchodzili: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie powołani spośród ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub ich zastępców, wybitnych naukowców i techników oraz przedstawicieli organizacji społecznych; m. in. jeden z zastępców przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk, będący z urzędu jednym z zastępców przewodniczącego K.N. i T. Przy Komitecie działała jako organ opiniodawczy i doradczy Rada Nauki i Techniki, złożona z wybitnych specjalistów: naukowców, techników i działaczy gospodarczych. W celu realizacji swoich zadań K.N. i T. miał prawo organizowania komisji głównych i zespołów problemowych oraz zlecania tematów naukowo-badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i prac doświadczalnych instytutom naukowo-badawczym, wyższym uczelniom i placówkom Polskiej Akademii Nauk oraz biurom konstrukcyjnym i projektowym. Do jego zadań należały również koordynacja i kontrola wykonania tych prac. K.N. i T. był dysponentem środków przeznaczonych na finansowanie szczególnie ważnych przedsięwzięć naukowych i technicznych. Uprawnienia K.N. i T. przejęte zostały przez utworzone w 1972 Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.