Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Metoda sytuacyjna

Metoda sytuacyjna (case method), jedna z metod szkolenia i doskonalenia personelu kierowniczego różnych szczebli, opierająca się na aktywnym udziale uczestników. Polega na analizowaniu indywidualnie przez każdego z uczestników typowej dla działalności danego przedsiębiorstwa sytuacji, a następnie przedyskutowaniu jej wspólnie pod kierunkiem instruktora. Uczestnicy szkolenia oceniają stan faktyczny, wyszukują problem zawarty w sytuacji, analizują przyczyny jego powstania, a następnie proponują rozwiązania, aby w efekcie — z punktu widzenia przyjętych kryteriów — wybrać najwłaściwsze z nich. Podstawą zajęć prowadzonych m.s. jest opis sytuacyjny, przedstawiający w sposób możliwie obiektywny omawianą sytuację i zawierający wszystkie niezbędne dane do podjęcia decyzji dla tego rodzaju przypadku. Dobór sytuacji powinien być podyktowany celem, jaki dane zajęcie ma do spełnienia. Należy podkreślić, że analizowana sytuacja m.s. powinna być na tyle skomplikowana, aby można ją było rozpatrywać z wielu punktów widzenia i uwzględniać różne stanowiska. Główną zaletą m.s. jest rozwijanie u osób szkolonych umiejętności analitycznego podejścia do problemu i na tej podstawie podejmowania właściwych decyzji. Wdraża ona również osoby szkolone do pracy zespołowej. M.s. została zapoczątkowana w latach 20-tych naszego stulecia w Harvard Business School w nauczaniu prawa. W Polsce jest stosowana od ok. 10 lat w doskonaleniu kadr kierowniczych.