Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Solidaryzm

Solidaryzm, kierunek społeczno-polityczny głoszący tezę o naturalnej wspólnocie interesów wszystkich ludzi niezależnie od ich przynależności klasowej; stoi na stanowisku, że wspólnota ta wznosi się wysoko ponad wszelkie różnice majątkowe, społeczne itp.; głosi zasady pokoju klasowego w imię ogólnoludzkich haseł solidarności. S. uświęcał istniejący porządek społeczny w systemie kapitalistycznym. W drugiej połowie XIX w. hasła s. wykorzystywane były do zwalczania idei marksizmu, głoszących walkę proletariatu przeciwko burżuazji. Socjolog francuski — E. Durkheim w swojej pracy De la dioision du Travail Sociale głosił tezy, że fakty życia społecznego mają swoje odrębne cechy, które wynikają z właściwej wszystkim ludziom „świadomości kolektywnej”. W miarę rozwoju wiedzy ścisłej, jedne idee s. próbują oprzeć swoje poglądy na przesłankach racjonalistycznych, drugie zaś nabierają wyraźnych cech idealistycznych, nawiązując do koncepcji religijnych (np. katolicka doktryna społeczno-polityczna). W XX w. s. stał się jednym z nurtów burżuazyjnych nauk socjologicznych. W dziedzinie polityki idee s. były wykorzystywane przez najbardziej reakcyjne kierunki polityczne, w tym również przez faszyzm (s. narodowy). Koncepcje solidarystyczne zmierzają do zacierania istoty konfliktów społecznych i politycznych w społeczeństwie kapitalistycznym.