Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Statystyki polskiej organizacja

Statystyki polskiej organizacja, centralnym organem administracji państwowej w dziedzinie statystyki jest Główny Urząd Statystyczny; jego podstawowymi komórkami organizacyjnymi są: departamenty (branżowe i funkcjonalne), biura oraz samodzielne wydziały (na szczeblu departamentu), zarządy i inspektoraty. Terenowymi organami statystyki państwowej są wojewódzkie (miejskie) urzędy statystyczne oraz powiatowe (miejskie) inspektoraty statystyczne. Terenowe organy statystyki zajmują się: 1. badaniami statystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb terenowych oraz opracowywaniem wyników tych badań; 2. opracowywaniem okresowych sprawozdań statystycznych z wykonania planów gospodarczych poszczególnych jednostek terytorialnych; 3. opracowywaniem bieżących informacji statystycznych; 4. opracowywaniem terenowych wydawnictw statystycznych; 5. koordynacją oraz nadzorem nad organizacją prac sprawozdawczo-statystycznych, wykonywanych przez organy administracji państwowej i inne instytucje na terenie działania tych urzędów i inspektoratów. W systemie terenowych organów statystyki państwowej działają wojewódzkie stacje techniki statystycznej. Stacje te podlegają Zarządowi Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych, działającemu przy GUS. W ministerstwach (i innych instytucjach centralnych) istnieją resortowe służby statystyczne; mają one niejednolitą organizację. W niektórych resortach działają centralne komórki statystyczne, których funkcje sprowadzają się głównie do nadzoru i koordynacji prac sprawozdawczo-statystycznych w podległych jednostkach. W jednostkach organizacyjnych niższych szczebli (zjednoczenia, dyrekcje, centrale handlowe, centrale spółdzielcze itd.) oraz w przedsiębiorstwach i zakładach organizacja służb statystycznych jest różnorodna i dostosowana do potrzeb tych jednostek oraz do warunków organizacyjnych.