Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Styl życia

Styl życia, przejaw dokonywanego przez ludzi — znajdujących się na określonym poziomie życia — wyboru dotyczącego ich codziennej aktywności określonej przez zespół potrzeb i wzorów ich zaspokajania, akceptowany w danej grupie społecznej. Przez poziom życia rozumieć należy wymierne finansowo możliwości — uwarunkowane budżetem danej jednostki lub gospodarstwa domowego — uzyskania określonej ilości dóbr i usług. Na danym poziomie życia można np. cały swój dochód natychmiast wydawać lub część oszczędzić; można również większość przeznaczyć na żywność albo na inne dobra materialne; można więcej wydawać na dobra materialne, bądź ograniczyć te wydatki na rzecz dóbr kulturalnych. Ogólnie mówiąc s.ż. jest tylko częściowo określony przez możliwości zaspokajania potrzeb, w większej zaś mierze przez rodzaj potrzeb. Charakterystyka s.ż. jest znacznie trudniejsza niż poziomu życia, a mierniki ekonomiczne mają dla niej tylko pomocnicze znaczenie. W obecnym etapie studiów, najbardziej właściwe jest empiryczne wykrywanie pewnych, zróżnicowanych między sobą, a wewnętrznie spójnych przejawów wyborów i określanie w ten sposób różnych, konkurujących ze sobą s.ż. S.ż. nie składa się jedynie z elementów należących do sfery konsumpcji. Obejmuje on również takie zjawiska, jak zróżnicowanie preferencji związanych z różnymi rodzajami pracy czy prestiżem różnych zawodów, zróżnicowanie sposobów uczestniczenia w życiu publicznym i kulturalnym, zróżnicowanie obyczajowe itp. Jest to więc zespół elementów heterogennych, stanowiących przejaw pewnego systemu wartości.