Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Terenowe komisje planowania gospodarczego

Terenowe komisje planowania gospodarczego, organa prezydiów wojewódzkich 1 powiatowych rad narodowych do spraw planowania rozwoju całokształtu gospodarki oraz ustalania kierunków polityki gospodarczej na terenie objętym działalnością rady narodowej. Do zakresu działania t.k.p.g. należy przede wszystkim: 1. badanie sytuacji gospodarczej województwa, powiatu lub miasta z punktu widzenia potrzeb i możliwości ich zaspokojenia przez wykorzystanie miejscowych zasobów i rezerw gospodarczych; 2. analizowanie planów gospodarczych jednostek objętych plonem centralnym na terenie działalności rady; 3. analizowanie planów gospodarczych organizacji spółdzielczych i koordynowanie tych planów z planami terenowymi; 4. ustalanie szczegółowych metod i trybu sporządzania terenowych planów gospodarczych; 5. opracowywanie planów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej (województwo, powiat); c. ocenianie przebiegu i wyników realizacji planów terenowych; 7. opiniowanie projektów budżetów terenowych; 8. ustalanie lub opiniowanie lokalizacji inwestycji. T.k.p.g. są organami kolegialnymi i składają się z kilkunastu członków powoływanych spośród najwybitniejszych działaczy terenowych przez prezydia rad narodowych. Ważniejsze decyzje podejmowane są kolegialnie. Przy komisjach wojewódzkich działają rady naukowo-ekonomiczne złożone z pracowników naukowych wyższych uczelni, instytutów naukowych i wybitnych fachowców praktyków. Celem tych rad jest naukowe opiniowanie planów i wniosków dotyczących rozwoju województw. Aparat pracowniczy t.k.p.g. liczy 30-50 osób w województwach i 4—6 — w powiatach. Począwszy od 1961 przy wojewódzkich komisjach planowania gospodarczego (WKPG) istnieją pracownie planów regionalnych, które zajmują się opracowywaniem planów perspektywicznych dotyczących województw lub ich części. Nadzór nad merytoryczną działalnością WKPG sprawuje Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.