Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Strategia zarządzania

Strategia zarządzania, można Ją rozpatrywać w szerszym i węższym znaczeniu. w szerokim pojęciu przez s.z. należy rozumieć formułowanie wieloletnich celów, zapewniających rozwój organizacji gospodarczej i wyrażonych ilościowo na podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu danej organizacji. Przy czym przez zmiany wewnętrzne rozumie się zmiany w dziedzinie techniki, w metodach wytwarzania i w możliwościach zbytu nowych i ulepszonych wyrobów. Istnieje dość znaczna liczba modeli strategicznych, pozwalających badać za pomocą procedur symulacyjnych (symulacja) różne warianty zmian w otoczeniu. Jednym z coraz częściej stosowanych modeli strategii jest model produkt—rynek. Służy on do wyboru najkorzystniejszej strategii rozwoju organizacji gospodarczej. Przez s.z. w węższym znaczeniu uważa się ustalanie wieloletnich zadań dla samej organizacji w dziedzinie zarządzania, odpowiadającego w przyszłości celom strategicznym w szerszym sensie. Strategia ta oznacza w praktyce ustalanie przyszłych metod badawczych, metod planowania i kontroli, przyszłej struktury organizacyjnej, odpowiadającej oczekiwanemu poziomowi technicznemu i zbytowi (np. formom dystrybucji, metodom marketingu), i określanie niezbędnych kwalifikacji personelu, który będzie działać w nowej strukturze i w nowych warunkach technicznych i handlowych. Do taktyki stosowanej w krótszych okresach w celu umożliwienia osiągnięcia w dalszej przyszłości celów strategicznych zalicza się opracowanie nowych metod optymalizacji decyzji, projektowanie nowych rozwiązań technologicznych i Ich badania laboratoryjne (prototypy), opracowanie programu doskonalenia i wymiany kadr itd.