Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Ekonomia |

Elastyczność funkcji

Elastyczność funkcji, miara względnych zmian funkcji y = f (x) wywołanych określonym względnym przyrostem zmiennej niezależnej. Klasyczną definicją e.f. w punkcie x jest Ez=dy/dx*x/y, gdzie dy/dx jest pochodną funkcji y = f (x). Z definicji tej wynika, że gdy Δx=0, wówczas odpowiadający względnemu przyrostowi Δx/x zmiennej niezależnej względny przyrost funkcji Δy/y jest w przybliżeniu równy Δy/y= Ez* Δx/x W za stosowaniach praktycznych mamy często do czynienia z dużymi przyrostami x, w związku z tym wykorzystuje się i inne definicje e.f., nie wymagające założenia, że Δx=0, a zwłaszcza tzw. elastyczność łukową lub elastyczność różnicową. Pojęcie ,,e.f.” znajduje szerokie zastosowanie w ekonometrii, gdzie często wygodniej jest posługiwać się zmianami względnymi niż bezwzględnymi. Przyjęło się zwłaszcza korzystać z e.f. przy badaniach popytu konsumpcyjnego, gdzie liczy się tzw. elastyczność dochodową popytu i elastyczność cenową (popyt). Znajomość elastyczności popytu umożliwia uproszczone wnioskowanie na temat zmian popytu, gdy założy się określony procentowy wzrost dochodów ludności lub określoną względną zmianę ceny rozpatrywanego dobra lub cen dóbr pokrewnych.