Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Elastyczność

ELASTYCZNOŚĆ, bezpośrednia miara zależności między wielkościami powiązanymi związkiem funkcyjnym. Jeżeli mamy funkcję y = f(x), e. zmiennej zależnej y względem zmiennej niezależnej x Eyx mierzymy iloczynem stosunkowej (względnej) zmiany wielkości y do stosunkowej (względnej) zmiany wielkości x. Zatem gdy x zmienia się o 10% powodując zmianę y o 20%, to Eyx = 2. Jeżeli wartość zmiennej zależnej zmienia się w tym samym kierunku co zmiennej niezależnej, e. ma znak dodatni, jeżeli w przeciwnym — ujemny. Tak obliczoną e. nazywamy e. łukową. Jest to jednak zabieg doraźny związany z możliwością popełnienia dużego błędu.Pojęcie „e.” znalazło szerokie zastosowanie przede wszystkim w badaniu popytu, gdzie odróżnia się e. cenową, do Chodową i mieszaną. Mierzy się także e.podaży (głównie w odniesieniu do produktów rolnych). Przyjmując ceny za zmienną zależną od popytu albo od podaży, możemy badać e. cen względem popytu, co określa się mianem giętkości cen, lub względem podaży, co określa się mianem rozciągliwości cen. Stosuje się także, zwłaszcza w rozważaniach teoretycznych, pojęcie e. substytucji, tzn. stosunku względnych zmian relacji ilości dwóch dóbr konsumpcyjnych lub dwóch dóbr produkcyjnych do względnych zmian w relacji cen tych dóbr.