Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Współczynnik płodności

Współczynnik płodności, stosunek urodzeń do ogólnej liczby kobiet w wieku rozrodczym (zwykle w grupie wieku 15—49 lat); może być obliczany także dla każdego wieku osobno. Dokładniejsze obliczenia uwzględniają w Agrcement on Tarijfs and Trade — GATT), organizacja zajmująca się zagadnieniami polityki celnej. Głównym jej celem jest liberalizacja handlu międzynarodowego przez maksymalną redukcję taryf celnych, stopniowe eliminowanie ograniczeń ilościowych (kontyngenty eksportowe i importowe) oraz przeszkód parataryfowych i pozataryfowych. Rada Współpracy Celnej (Customs Cooperatlcm Council — CCC) w Brukseli, organizacja realizująca współpracę międzynarodową w sprawach techniki celnej. Zajmuje się ona opracowywaniem i popularyzacją jednolitych systemów celnych, rozwojem, doskonaleniem i harmonizacją technik celnych, ustawodawstwa celnego i innych form upraszczania procedury celnej, przyczyniających się do ułatwienia rozwoju handlu międzynarodowego i turystyki. Konwencja ustanawiająca CCC (z 15 XII 1950) weszła w życie 4 XI 1952. Uczestnikami tej konwencji (wg stanu na 1VII 1971) jest 69 państw, w tym z państw socjalistycznych: Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia i Węgry. Polska nie będąca członkiem CCC, uczestniczy w jej pracach w charakterze obserwatora. CCC prowadzi ożywioną współpracę z ONZ i jej organami głównymi, pomocniczymi i organizacjami wyspecjalizowanymi, a także z innymi organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi. CCC opracowała 12 konwencji międzynarodowych w sprawach celnych, z których konwencje o ustanowieniu CCC, nomenklaturze i wartości celnej towarów zastrzeżone są tylko dla państw-członków Rady. Pozostałe konwencje udostępniane są wszystkim państwom, w tym również nie będącym członkami. Regulują one sprawy związane ze zwolnieniem od należności celnych czasowo przywożonych towarów, wprowadzają ujednolicone międzynarodowe dokumenty celne, ustalają ułatwienia dla międzynarodowego tranzytu towarów. CCC opracowała również ponad 30 zaleceń dotyczących nomenklatury i wartości towarów, uproszczeń procedury celnej, ułatwień dla turystyki oraz współpracy między organami celnymi państw członkowskich CCC. Rozwój międzynarodowej wymiany towarowej wymaga, oprócz uproszczeń procedury celnej, ujednolicenia terminologii, nazewnictwa mianowniku tylko kobiety w stanie małżeńskim.