Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Statystyczne wskaźniki

Statystyczne wskaźniki, charakterystyki liczbowe wyrażające stosunek wzajemny dwóch wielkości statystycznych. W.s. są np. liczby względne wyrażające stosunek: liczby osób w wieku 0—59 lat do ogółu ludności; produkcji węgla kamiennego w 1970 do produkcji węgla kamiennego w 1969; zgonów dzieci w wieku poniżej jednego roku do ogólnej liczby urodzeń; liczby samochodów do liczby ludności kraju. W polskiej terminologii statystycznej używa się na ogół terminu „w.s.” w podanym wyżej znaczeniu, jednak niekiedy termin ten używany jest w znaczeniu szerszym, obejmującym również charakterystyki liczbowe wyrażone w liczbach absolutnych. Jako najważniejsze rodzaje w.s. (liczb względnych) wyróżnia się zazwyczaj wskaźniki struktury, dynamiki i natężenia. Niektórzy statystycy wskaźniki struktury nazywają miernikami struktury, a wskaźniki dynamiki bardzo często określa się mianem indeksów dynamiki lub po prostu — indeksów. Wskaźniki struktury — charakteryzują rozdział ogólnej liczebności masy statystycznej między poszczególne grupy klasyfikacyjne szeregu rozdzielczego (statystyczne szeregi); wyraża się je w postaci ułamka, w procentach albo w promilach. Najczęściej stosuje się postać procentową, ponieważ zazwyczaj Jest ona najbardziej przejrzysta. Do najważniejszych w.s. obliczanych obecnie w Polsce należą wskaźniki: 1. dynamiki dochodu narodowego (oraz produkcji czystej działów gospodarki narodowej) i elementów składających się na podział dochodu narodowego (spożycie, akumulacja, inwestycje netto); 2. produkcji globalnej przemysłu oraz dynamiki produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych; 3. wydajności pracy mierzonej w jednostkach naturalnych; 4. produkcji globalnej oraz produkcji towarowej rolnictwa; 5. produkcji budowlano-montażowej; 6. dynamiki przewozów ładunków (tono/km) i przewozów pasażerów (osobo/km); 7. dynamiki obrotów detalicznych oraz importu i eksportu; 8. dynamiki nakładów inwestycyjnych i nakładów na kapitalne remonty; 9. dynamiki płac nominalnych; 10. cen towarów i usług nabywanych przez ludność, z podziałem na wskaźniki: a) cen artykułów konsumpcyjnych w handlu uspołecznionym, b) cen targowiskowych, c) cen artykułów niekonsumpcyjnych, d) cen usług; ll. cen uzyskiwanych przez rolników w transakcjach wolnorynkowych. Zakres stosowanych wskaźników przy poszczególnych badaniach jest bardzo szeroki.