Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Wskaźniki planu

Wskaźniki planu, ustalany corocznie jednolity, jednoznaczny i porównywalny system wskaźników, który musi być stosowany przy sporządzaniu projektów planów przez wszystkie jednostki planujące. W.P. niezbędne są w celu stworzenia podstaw wyjściowych do opracowania narodowego planu gospodarczego; wyrażają w formie liczbowej główne zadania planowe. Ilościowe w.p. — określają wielkość produkcji lub usług. Jakościowe w.p. — określają poziom wydajności pracy, wielkość zużycia surowców i materiałów, wysokość kosztów własnych itp. Techniczno-ekonomiczne w.p. — obrazują postęp techniczny i organizacyjny produkcji, zwłaszcza stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych maszyn i urządzeń, automatyzacji i mechanizacji procesów produkcyjnych itd. Ilościowe i jakościowe w.p. mogą występować zarówno w postaci wskaźników naturalnych, jak i wartościowych. Wskaźniki naturalne — wyrażają zadania planu w jednostkach fizycznych (m, t itp.). Wskaźniki wartościowe — wyrażają zadania planu w jednostkach pieniężnych (zł), np. wartość produkcji globalnej, wartość produkcji na 1 zatrudnionego.