Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Kontrola wykonania planu

Kontrola wykonania planu: 1. kontrola bieżąca (operatywna) — odbywa się w toku realizacji planu, tj. jeszcze przed zakończeniem okresu planowego; ma na celu przede wszystkim wykrycie trudności i przeszkód w realizacji planu oraz ustalenie odpowiednich środków zaradczych; 2. kontrola wynikowa (następcza) — odbywa się z reguły po zakończeniu okresu planowego, wyniki jej nie mogą więc już wpłynąć na przebieg realizacji zadań planowych, mają jednak istotne znaczenie dla uniknięcia błędów w przyszłych planach. Ponadto rozróżnia się: kontrolę bezpośrednią, polegającą na badaniu wykonania planu bezpośrednio w przedsiębiorstwie produkcyjnym, na placach budów oraz w Jednostkach planowania najniższego szczebla; kontrolę pośrednią, polegającą z reguły na badaniu przebiegu wykonania planu na podstawie dokumentów charakteryzujących pracę jednostki kontrolowanej. Funkcje k.w-p. sprawują organa kierownicze jednostek bezpośrednio wykonujących plan (przedsiębiorstw i in.), ich Jednostki nadrzędne (zjednoczenia, centrale), ministerstwa w zakresie gospodarki finansowej, organa finansowe podległe Ministerstwu Finansów oraz Komisja Planowania i Rada Ministrów. Poza organami rządowymi k.w.p. przeprowadza Najwyższa Izba Kontroli i Sejm.