Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Majątku narodowego bilans

Majątku narodowego bilans, zestawienie określające wielkość, strukturę oraz zmiany w majątku narodowym; składa się z dwóch części: bilansu majątku trwałego oraz bilansu środków obrotowych. Bilans majątku trwałego (bilans środków trwałych) — odzwierciedla stan majątku na początek i koniec okresu oraz daje charakterystykę liczbową składników wzrostu (nowe obiekty oddane do użytku) i odtworzenia (kapitalne remonty) oraz składników ubytku majątku trwałego (zużycie, likwidacja, straty losowe). Stany majątku trwałego podaje się zarówno wg wartości początkowej (wg rzeczywistych cen nabycia obiektu lub kosztów wytworzenia), jak i wg wartości bieżącej (odtworzeniowej), tj. wg cen lub kosztów jego wytworzenia w badanym okresie; są to wartości brutto. Wartości netto uzyskuje się przez odjęcie od wartości brutto wielkości umorzenia środków trwałych. W pracach analitycznych, np. przy obliczaniu wskaźników dynamiki fizycznych rozmiarów środków trwałych, przyjmuje się wartości bieżące. Porównanie tych ostatnich z wartościami początkowymi wskazuje na zmiany wynikłe z ruchu cen środków trwałych. W bilansie majątku trwałego środki trwałe grupuje się na produkcyjne i nieprodukcyjne oraz wg form własności. W obrębie tych zasadniczych grup można wydzielać działy i gałęzie gospodarki narodowej, jak przemysł, rolnictwo itd., kultura, zdrowie, fundusz mieszkaniowy itp. Rozszerzeniu ulegają wtedy podane poprzednio składniki wzrostu i ubytków, z tym że w odniesieniu do każdej grupy pojawiają się dodatkowe pozycje: „otrzymano z innych gałęzi lub form własności” oraz „oddano do innych gałęzi lub form własności”. Dla całej gospodarki narodowej pozycje „otrzymano” i „oddano” równoważą się. Bilans środków obrotowych — obejmuje: 1. zapasy materiałów do celów produkcyjnych; 2. produkcję niezakończoną; 3. zapasy produkcji gotowej, w tym zapasy towarów rynkowych; 4. rezerwy. Dane dotyczące tych wielkości zestawia się wg cen faktycznych oraz stałych cen określonego okresu, wykazując stan na początek i koniec okresu oraz przyrost w ciągu badanego okresu. Sumując stany oraz przyrosty wynikające z bilansu środków trwałych i obrotowych otrzymuje się dane o stanach oraz dynamice majątku narodowego.