Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Importochłonność produkcji

Importochłonność produkcji, udział importu w finalnej produkcji krajowej. Jest podstawowym elementem stopy importu. Określają ją więc te same czynniki co stopę importu (strukturalne, instytucjonalne i technologiczne). Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza czynniki technologiczne. I.p. jest mianowicie ściśle związana z techniką i technologią produkcji, decydującą o jednostkowych współczynnikach technicznych produkcji. Postęp techniczny powoduje zmniejszenie norm zużycia surowców na jednostkę gotowego produktu, a także umożliwia zastąpienie surowców o wyższej jakości surowcami o niższej jakości. Jeśli tego rodzaju zmiany dotyczą surowców importowanych — i.p. maleje. Ponadto na i.p. wpływają zmiany: struktury produkcji, powiązań z zagranicą, narzędzi polityki handlowej, cen towarów importowych itp. Zachodzące obecnie zmiany czynników określających i.p. prowadzą z jednej strony do jej wzrostu (przez rozszerzenie powiązań gospodarki światowej w wyniku rozwoju specjalizacji i kooperacji produkcji), z drugiej zaś — do jej obniżki (w wyniku obniżki materiałochłonności produkcji przez zastosowanie nowej techniki i technologii produkcji, zmniejszającej jednostkowe zużycie surowców i materiałów).