Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

List zastawny

List zastawny, papier wartościowy wystawiany na okaziciela przez banki hipoteczne (lub wyjątkowo przez inne instytucje kredytowe), stwierdzający zobowiązanie banku do zapłaty posiadaczowi l.z. w oznaczonym terminie określonej sumy pieniężnej oraz do wypłacania odsetek od tej kwoty w oznaczonych terminach i w oznaczonej wysokości. Za l.z. bank hipoteczny odpowiada swoim majątkiem, który składa się w głównej mierze z udzielonych przez bank wierzytelności za zabezpieczeniem hipotecznym, przy czym posiadacze l.z. mają pierwszeństwo do zaspokojenia z tych wierzytelności z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami banku. Banki hipoteczne znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa. Statuty banków hipotecznych w trosce o bezpieczeństwo lokaty w l.z. ustalają zazwyczaj zakaz wystawiania przez bank hipoteczny l.z. na sumę przekraczającą wielkość udzielonych przez bank pożyczek za zabezpieczeniem hipotecznym; ponadto statuty te określają w procentach górną granicę wysokości pożyczek hipotecznych w stosunku do wartości gruntu, na którym ustanawia się hipotekę. L.z. jako forma lokaty kapitału jest bardziej dogodny niż lokata w postaci udzielenia pożyczki za zabezpieczeniem hipotecznym, gdyż zwalnia dokonywającego lokaty od troski o realność zabezpieczenia, a więc od badania stanu prawnego nieruchomości, jej szacunku itp. Ponadto l.z. są zbywalne, a więc posiadacz listów nie ma trudności z ich upłynnieniem, tym bardziej że l.z. są przedmiotem obrotu giełdowego. W gospodarce socjalistycznej nie ma banków hipotecznych i instytucja l.z. nie znajduje zastosowania.