Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Zasoby naturalne

Zasoby naturalne (zasoby przyrody, bogactwa naturalne), użyteczne dla człowieka naturalne składniki (elementy) środowiska geograficznego (przyrody); należą do nich użyteczne w określonych warunkach, czasie i miejscu złoża minerałów, zasoby wodne, glebowe, roślinne i zwierzęce, formy terenu, warunki klimatyczne (warunki cieplne, opady, wiatry) oraz — wg niektórych autorów — położenie geograficzne, walory krajobrazu itp.; można podzielić je na: 1. zasoby niewyczerpywalne i niezmienialne przez użycie (nasłonecznienie, warunki położenia geograficznego); 2. zasoby niewyczerpywalne, lecz zmienialne (większe zasoby wód, powietrza); 3. zasoby wyczerpywalne, lecz odnawialne (np. lasy, ryby); 4. zasoby wyczerpywalne lub zmienialne przez użycie i tylko częściowo odnawialne lub utrzymywalne (zasoby glebowe, warunki klimatu lokalnego i mikroklimatu, wody, walory krajobrazu); 5. zasoby wyczerpywalne i nieodnawialne (złoża mineralne), w tym: a) występujące w ilościach praktycznie nieograniczonych (dobra wolne), b) występujące w takiej obfitości, że nie ma obecnie potrzeby ich oszczędzania (piasek, wiele kamieni budowlanych), c) występujące w ilościach mniej lub więcej ograniczonych (złoża paliw, rud metali, kamieni szlachetnych). Z punktu widzenia sposobu użytkowania każdy przyrost z.p.l. ma charakter oszczędności, odpowiada bowiem nie wydatkowanej części dochodów, a więc ograniczeniu popytu i konsumpcji w stosunku do dochodów ludności. Z tego punktu widzenia nie mają znaczenia ani motywy gromadzenia zasobów pieniężnych, ani forma ich przechowywania (w gotówce lub na rachunkach bankowych). W przypadku braku równowagi rynkowej i występujących w związku z tym trudności w zakupie różnych towarów powstają „oszczędności przymusowę”. Odpowiadająca im część z.p.l. nie jest wówczas wyrazem zmniejszania popytu. Ponieważ oszczędności takie mogą wystąpić w postaci zasobów gotówkowych i wkładów bankowych, nie można jednoznacznie oceniać sytuacji rynkowej na podstawie zmian zasobów gotówkowych ludności. W związku z niszczeniem środowiska przyrodniczego wynikającym z gwałtownie rozwijających się w wielu krajach procesów industrializacji i urbanizacji, pogarszającym warunki życia człowieka, zagadnienie konserwacji z.n. w szerokim rozumieniu tego pojęcia nabrało w ostatnich latach szczególnego rozgłosu. Zagadnienie to zawarte w raporcie poddał pod dyskusję na forum ONZ w 19G9 sekretarz generalny U Thant. Zwrócił on uwagę na krytyczną w wielu krajach sytuację, apelując do rządów o podjęcie prac nad ochroną środowiska życia człowieka. Zagadnienie to ma być przedmiotem dalszych dyskusji w ONZ.