Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Rada gospodarcza w społeczna ONZ

Rada gospodarcza w społeczna ONZ (Economic and Social Council of the UN — ECOSOC), jeden z głównych organów ONZ, powołany do życia na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w celu realizacji funkcji ONZ w sferze gospodarczo-społecznej, działający pod ogólnym kierownictwem Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Obecnie w skład ECOSOC wchodzi 27 państw (18 do 1966), z których 9 wybiera co roku Zgromadzenie Ogólne na okres 3 lat. Do głównych zadań ECOSOC należy: 1. badanie i inicjowanie badań nad problemami związanymi z międzynarodową współpracą gospodarczą i społeczną; 2. uchwalanie w tej dziedzinie zaleceń dla Zgromadzenia Ogólnego, członków ONZ i wyspecjalizowanych agencji ONZ; 3. opracowywanie w sprawach objętych jej kompetencjami projektów konwencji przedkładanych do aprobaty Zgromadzenia Ogólnego; 4. zwoływanie w sprawach objętych jej kompetencjami konferencji międzynarodowych; 5. koordynowanie działalności wyspecjalizowanych agencji ONZ; 6. zawieranie umów z innymi organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się problematyką gospodarczą lub społeczną; 7. współpraca z określonymi organizacjami pozarządowymi. Organami pomocniczymi ECOSOC są jej komisje funkcjonalne i gospodarcze komisje regionalne. ECOSOC sprawuje nad nimi ogólny nadzór, nadaje kierunek i dokonuje oceny ich działalności. Zadaniem komisji funkcjonalnych jest prowadzenie badań i przygotowywanie opracowań, ocen i projektów dla ECOSOC w określonej dziedzinie jej kompetencji. W 1970 w ECOSOC istniało 6 komisji: Komisja Statystyczna, Komisja Ludnościowa, Komisja Rozwoju Społecznego, Komisja Praw Człowieka, Komisja Narkotyków i Komisja Sytuacji Prawnej Kobiet. Zadaniem gospodarczych komisji regionalnych ONZ jest organizowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie, dla którego zostały powołane. Obecnie w ECOSOC istnieją 4 komisje regionalne: Komisja Gospodarcza Europy (Economic Commission for Europę — ECE) z siedzibą w Genewie, utworzona w 1947; Komisja Gospodarcza Azji i Dalekiego Wschodu (Economic Commission for Asia and the Far East — ECAFE) z siedzibą w Bangkoku, utworzona w 1947; Komisja Gospodarcza Ameryki Łacińskiej (Economic Commission for Latin America — ECLA) z siedzibą w Santiago, utworzona w 1948; Komisja Gospodarcza Afryki (Economic Commission for Africa — ECA) z siedzibą w Addis Abebie, utworzona w 1958. Z punktu widzenia europejskich krajów socjalistycznych szczególnie ważna jest działalność Komisji Gospodarczej Europy, w niej bowiem koncentruje się w dużej mierze wielestronna współpraca gospodarcza Wschód—Zachód.