Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Parytet złota

Parytet złota, zawartość czystego złota w jednostce pieniężnej; może być ustalony w akcie ustawodawczym lub obowiązywać na podstawie innego aktu normatywnego, np. uchwały rządu albo porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. P.z. stanowi podstawę, dookoła której oscyluje kurs danej waluty w stosunku do walut zagranicznych. W dawnych warunkach wymienialności biletów bankowych na złote monety odchylenia kursu waluty (walutowe kursy) od jej p.z. utrzymywały się w granicach złotych punktów, wynikających z kosztów przewozu złota między krajem a zagranicą. Od czasu zawieszenia wymienialności biletów na monety złote, granice odchyleń kursów dewiz od p.z. ustalane są umownie i zwykle nie przekraczają l% w dół lub w górą od parytetu. Państwa będące członkami MFW zobowiązały się do ustalenia w złocie parytetu swojej waluty, do dokonywania zmian parytetu tylko w porozumieniu z tą organizacją i do utrzymywania kursów swojej waluty w granicach nie odbiegających więcej niż o 1 % od parytetu. Wbrew tym przepisom kilkanaście państw-członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie ustaliło p.z. swojej waluty. W krajach obozu socjalistycznego ustawy określają wprawdzie zawartość złota w jednostce pieniężnej, jednak kursy walut wykazują — nieraz dość znaczne — odchylenia od ustalonego parytetu.