Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Sprężenie

Sprężenie, połączenie typu informacyjnego, zasileniowego lub zasileniowo-informacyjnego, występujące między dwoma układami lub dwoma podukładami tego samego układu (układy sprzężone). Najprostszą formą jest s. szeregowe, tj. takie s. układu A z układem’ B, kiedy wyjście z układu A oddziałuje na wejście do układu B; oznacza wpływ stanu A na stan B. Stanem układu zaś nazywa się wartość parametru lub zbioru aktualnych wartości wielu parametrów. Szeregowe s. więcej niż dwóch układów tworzy łańcuch s. Jeżeli pewien układ oddziałuje równolegle na więcej niż jeden inny układ, połączenia określa się jako rozgałęzienie s. Siecią s. jest taki zbiór pewnej liczby układów względnie odosobnionych, w których są one połączone otwartymi lub zamkniętymi łańcuchami s. Jeżeli dwa układy są wzajemnie sprzężone, tzn., gdy układ A oddziałuje na układ B przez odpowiednie s. szeregowe, a równocześnie układ B za pomocą innego s. oddziałuje na układ A, wówczas ma się do czynienia z układami wzajemnie i bezpośrednio sprzężonymi. Jeśli zaś A oddziałuje na B., układ B zaś szeregowo na C, który następnie połączony jest szeregowo z układem A, wtedy całość ma prócz dwóch s. szeregowych jedno s. zwrotne. S. zwrot- n e zamyka układy (sieci) tworząc system wzajemnego oddziaływania (bezpośredniego lub pośredniego) na stany wszystkich elementów takiego układu. S. zwrotne, choć zdefiniowane w sposób niezadowalający jest jednak zjawiskiem występującym powszechnie w przyrodzie i świadomie wykorzystywanym w technice, zwłaszcza w układach regulacji automatycznej. Rozróżnia się dwa rodzaje s. zwrotnego: ujemne i dodatnie. Ujemnym s. zwrotnym nazywa się s. oddziałujące na Układ w sposób przeciwdziałający odchyleniom rzeczywistych wielkości od zadanych wielkości obiektu sterowanego. Dodatnim s. zwrotnym nazywa się przypadek wzmacniania odchylenia wartości rzeczywistych od zadanych.