Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Stopa konsumpcji

Stopa konsumpcji (spożycia), udział spożycia w dochodzie narodowym. Im większa jest s.k., tym mniejsza jest stopa akumulacji. Od wielkości akumulacji jednak zależy stopień zwiększenia spożycia w okresach przyszłych. S.k. i stopa akumulacji zależą od charakteru wzrostu ekonomicznego. Teoretycznie, im dłuższy jest ekonomiczny horyzont czasowy społeczeństwa, tj. im bardziej bierze się pod uwagę zaspokojenie potrzeb przyszłych, tym większa jest stopa akumulacji i mniejsza s.k. Dlatego w praktyce istotną sprawą jest wybór właściwego horyzontu czasu w planowaniu wieloletnim. W gospodarce socjalistycznej s.k. i stopę akumulacji określa się planowo, ustalając między nimi stosunek zapewniający zarówno wzrost spożycia w okresie bieżącym i w okresach przyszłych, jak też niezbędny do tego rozwój sił wytwórczych. Ponieważ w sferze spożycia wyróżnia się spożycie indywidualne, tj. oparte na dochodach indywidualnych, wyróżnia się także s.k. indywidualnej, tj. udział spożycia indywidualnego w dochodzie narodowym. W Polsce w 1970, licząc w cenach bieżących, s.k. wynosiła 74,2%, stopa akumulacji 25,8%, a s.k. indywidualnej 63,8%.